I PREDUZETNICE SU MAME

O inicijativi

Cilj inicijative „I preduzetnice su mame“ je da ukaže na diskriminatoran položaj preduzetnica i izjednači ga sa položajem zaposlenih žena u pogledu prava na trudničko, porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta. 

Inicijatori kampanje su udruženje „Mame Su Zakon“ i Digitalna zajednica. Podršku nam pružaju i  druga udruženja, eksperti, umetnici i kompanije.

ZAHTEVI

Pravo na iznos pune naknade za preduzetnice koje odluče da u toku trudničkog ne odjave obavljanje delatnosti

Predlažemo da preduzetnice koje se odluče da u toku trudničkog odsustva ovlaste poslovođu koji će voditi njihovu preduzetničku agenciju dobijaju pun iznos naknade koju bi dobile da su zamrznule agenciju.

Pravičan obračun naknade kojim bi preduzetnice imale uplaćene doprinose u toku porodiljskog odsustva i odustva sa rada radi nege deteta

Predlažemo da se ženama koje obavljaju samostalnu delatnost pored naknade zarade u toku porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta počnu da se uplaćuju i doprinosi. Saglasno sa tim, zagovaramo i izmenu metode obračuna naknade za žene koje obavljaju samostalnu delatnost.

Jednakost u korišćenju prava odsustva sa rada radi nege deteta

Predlažemo da žene koje obavljaju samostalnu delatnost za treće i svako naredno novorođeno dete ostvare pravo na dve godine porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta, i da im se omogući da pravo odsustva sa rada radi nege deteta mogu da prenesu na partnera.

PARTNERI